GENERELLE BETINGELSER OG VILKÅR

Innledning

1.1. Disse generelle betingelsene og vilkårene («Vilkårene») gjelder for alle tjenester som tilbys av EasyTranslate A/S, Org. no. («Central Business Registration no.») DK33240562 («EasyTranslate») til deg («Kunden»). Eventuelle avvik fra disse generelle betingelsene og vilkårene skal dokumenteres skriftlig og signeres av EasyTranslate for å være gjeldende.

1.2 For opprettelse av kontrakt som kunde hos EasyTranslate og godkjennelse av våre Vilkår skal du være minimum 18 år gammel.

1.3 Kunden har mottatt et kopi av Vilkårene, og Kunden anses å ha akseptert Vilkårene når han eller hun ber om at arbeidet påbegynnes.

Tilbud og signering av avtaler

2.1 En avtale er inngått når Kunden har akseptert et tilbud fra EasyTranslate skriftlig, eller når EasyTranslate har sendt en skriftlig bekreftelse på en oppgave tildelt av kunden. Skriftlig aksept eller bekreftelse omfatter aksept eller bekreftelse sendt via e-post eller i EasyTranslate-plattformen.

2.2 Hvis personen som gir en oppgave til EasyTranslate, ikke eksplisitt påpeker at han eller hun handler på vegne av tredjepart på tidspunktet når avtalen blitr inngått og har en fullmakt fra tredjepart som bevis, anses personen som har tildelt oppgaven til EasyTranslate å være Kunden.

2.3 Hvis EasyTranslate ikke har hatt mulighet til å vurdere innholdet i dokumentet som skal oversettes og/eller redigeres, er eventuelle tilbud for det relevante dokumentet gitt med forbehold om at dokumentets innhold eller format ikke kompliserer eller forsinker oppgaven. Hvis det viser seg at dokumentets innhold eller format kompliserer eller forsinker oppgaven, kan EasyTranslate velge å trekke tilbake tilbudet.

2.4 EasyTranslates tilbud gis under forutsetning av at materiale som Kunden til slutt leverer til EasyTranslate, og som EasyTranslate skal bruke, er det samme media, format og er på andre måter i samsvar med det materiale som ble lagt til grunn for tilbudet.

Levering

3.1 EasyTranslate skal, så vidt som mulig, overholde fastsatte tider for levering, med forbehold om tilfeller der EasyTranslate venter på innlevering / materiale fra Kunden. Dersom det ikke er avtalt en tidsplan, skal oppgaven utføres med den hastigheten som, i tillegg, anses for rimelig i forhold til oppgavens omfang.

3.2 For produkter der oversettelsen skal leveres innen et visst tidsintervall, f.eks. innen 30 minutter, begynner nedtellingen fra det tidspunktet EasyTranslate mottar dokumentet i det korrekte formatet.

3.3 Hvis EasyTranslate er forsinket ved levering til Kunden, gir dette ikke Kunden rett til å avbryte transaksjonen før etter skriftlig forespørsel er sendt til EasyTranslate for å rette opp problemet. Deretter har EasyTranslate en rimelig tid til å levere tjenesten som avtalt.

Endring eller kansellering

4.1 Dersom Kunden endrer eller tilføyer nytt materiale til en oppgave etter at en avtale er inngått, og hvis disse endringene og/eller tilføyelsene ikke er av begrenset omfang, forbeholder EasyTranslate seg retten til å fastsette et nytt tidspunkt for levering og/eller en ny pris som står i forhold til endringene i oppgaven. EasyTranslate har det siste ordet ved beslutningen om en endring og/eller en tilføyelse er av begrenset omfang eller ikke. Før vi starter på den endrede oppgaven, skal EasyTranslate forsikre seg om Kundens aksept av de endrede Vilkårene.

4.2 Hvis Kunden kansellerer en oppgave etter at det er inngått avtale, skal Kunden betale hele den avtalte prisen med mindre annet er avtalt med EasyTranslate. EasyTranslate skal levere alle deler av prosjektet som alt har blitt fullført, til Kunden.

Utførelse av oppgaver og konfidensialitet

5.1 Ved utførelse av oversettelsesoppgaver er det Kundens ansvar å formidle all nødvendig og relevant informasjon til EasyTranslate, om teksten som skal oversettes. Dette omfatter eventuell spesiell terminologi som Kunden vil at EasyTranslate skal bruke. Kunden er fullt ansvarlig for at oppgaven er beskrevet på uttømmende og tilstrekkelig vis til EasyTranslate.

5.2 EasyTranslate har rett til å benytte underleverandører til å fullføre en oppgave, men EasyTranslate er ansvarlig overfor Kunden for underleverandørens arbeid i en grad som tilsvarer oppgavene utført av EasyTranslate.

5.3 Hvis EasyTranslate er forsinket ved levering til Kunden, gir dette ikke Kunden rett til å avbryte transaksjonen før etter skriftlig forespørsel er sendt til EasyTranslate for å rette opp på saken. Etter forespørselen har EasyTranslate en rimelig tid til å levere tjenesten som avtalt.

5.4 EasyTranslate behandler all informasjon og alle oppgaver mottatt fra Kunden som konfidensielle, og forplikter sine underleverandører til å overholde samme strenge krav til konfidensialitet.

5.5 Kunden anerkjenner og samtykker til (i) at konfidensiell informasjon om EasyTranslate, avslørt til den relevante Kunden ved levering av et produkt eller en tjeneste, skal betraktes som EasyTranslates eiendom og (ii) at slik informasjon skal beholdes konfidensielt og ikke avsløres til noen tredjepart, med mindre den konfidensielle informasjonen må avsløres i henhold til gjeldende lov, forutsatt at den relevante Kunden (a) informerer, så vidt som mulig, EasyTranslate skriftlig om den konfidensielle informasjonen som skal avsløres og omstendighetene som gjør at avsløringen påstås å være nødvendig, så tidlig som mulig før avsløringen skjer, og (b) tar alle rimelige forholdsregler for å unngå og begrense avsløringen.

5.6 EasyTranslate har rett til, på lojalt vis og som en del av EasyTranslates generelle markedsaktiviteter (f.eks. ved å bruke deres logo, osv.), å henvise til at Kunden er en kunde av EasyTranslate, samt å bruke leveringen til markedsføringsformål uten å betale gebyrer til Kunden.

Fakturering og betalingsbetingelser

6.1 Kunden blir informert om EasyTranslates honorar for en oppgave før oppgaven startes.

6.2 Oppgitte priser er eksklusiv merverdiavgift, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

6.3 EasyTranslate tilbyr standard betalingsvilkår på 14 dager på alle kundefordringer. Hvis betaling ikke er mottatt på forfallsdato eller tidligere, blir kunden ilagt gebyr og renter for sen betaling, slik som beskrevet av Hokas Credit Management, inkassoselskapet som EasyTranstele benytter. Når gebyr og renter er sendt ut fra Hokas, er kunden pålagt å betale disse til EasyTranslate, siden EasyTranslate blir belastet disse omkostningene fra Hokas, og de er ikke reversible.

6.4 Kunden har ikke rett til å bruke en levering før full betaling er gjennomført.

6.5 EasyTranslate har rett til å kansellere alt arbeid for Kunden dersom Kunden ikke betaler i tide.

Klager

7.1 Dersom kunden er misfornøyd med en oversettelse, skal Kunden sende en skriftlig klage til EasyTranslate innen 10 dager fra mottak av oversettelsen. Klagen skal inneholde en detaljert forklaring av hva Kunden er misfornøyd med. Hvis kunden ikke har sendt en klage til EasyTranslate innen den fastsatte fristen, anses oversettelsen som godkjent av Kunden og EasyTranslate kommer ikke til å behandle klager etter dette.

7.2 Hvis EasyTranslate vurderer en klage som begrunnet, vil EasyTranslate ta klagen til etterretning og så vidt som mulig endre oversettelsen.

7.3 EasyTranslate har til enhver tid rett til å utføre rettelse og / eller erstatning. Ved korrekt rettelse og / eller erstatning kan ikke Kunden kreve andre rettsmidler på grunn av mislighold. En forholdsmessig reduksjon i pris er bare gitt i forbindelse med materielle feil som EasyTranslate har valgt å ikke rette og / eller erstatte.

7.4 Innlevering av en klage skal under ingen omstendigheter frita Kunden fra hans / hennes betalingsforpliktelse.

Erstatningsansvar

8.1 EasyTranslate påtar seg intet ansvar for skade eller økonomisk tap, inkludert, men ikke begrenset til, driftstap, tap av fortjeneste, tap av data, tap av materiale, eller noe annet indirekte økonomisk tap, som følge av bruk av EasyTranslate produkter eller tjenester.

8.2 EasyTranslate er ikke ansvarlig for tap Kunden lider som et direkte eller indirekte resultat av at EasyTranslate forhindres fra, eller forsinkes i å oppfylle sine forpliktelser, på grunn av forhold som er utenfor EasyTranslates kontroll.

8.3 Kunden bærer all risiko ved bruk av tekster oversatt av EasyTranslate, herunder personskader og økonomiske skader. Det forventes at kunden sjekker at oversettelser levert av EasyTranslate er korrekte, særlig når oversettelsene kan være av avgjørende betydning, for eksempel tall eller medisinske opplysninger. Dermed kan ikke Kunden holde EasyTranslate ansvarlig for tap eller skade som følge av bruk av Kundens dokumenter eller opplysninger som EasyTranslate har oversatt.

8.4 EasyTranslates forpliktelser i henhold til denne avtalen skal være unnskyldt i tilfelle det oppstår en force majeure-hendelse, noe som betyr forhold som er utenfor en parts kontroll, herunder streik, arbeidskonflikt, mangel eller forsinkelse i leveransen fra underleverandører eller eksterne konsulenter, brann, vannskade og naturkatastrofe, og som EasyTranslate ikke kunne ha tatt hensyn til ved inngåelse av denne avtalen.

8.5 I tilfelle EasyTranslates levering bryter med tredjepartsrettigheter, har EasyTranslate rett til (i) å forsøke å skaffe Kunden retten til å bruke leveransen som den er, (ii) å avslutte bruddet med tredjepartsrettigheter ved å endre eller erstatte den opprinnelige leveringen, eller (iii) å heve avtalen mot tilbakebetaling av mottatt honorar.

8.6 Hvis kunden er underrettet og / eller blir anlagt for brudd på tredjepartsrettigheter, er Kunden forpliktet til å varsle EasyTranslate skriftlig om dette.

8.7 Kunden skal kompensere EasyTranslate for eventuelle erstatningskrav fra tredjeparter som følge av EasyTranslates utførelse av en oppgave for Kunden.

8.8 EasyTranslates totale ansvar er i alle tilfeller begrenset til beløpet som Kunden betalte til EasyTranslate, forutsatt av at Kunden sender skriftlig påstand innen 3 måneder etter EasyTranslates levering.

Heving av avtale

9.1 Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra en av partene, kan den andre parten heve avtalen så lenge vedkommende har gitt den andre parten 10 dagers skriftlig varsel på forhånd, uten at misligholdet har blitt utbedret innen utgangen av denne perioden.

Immaterielle rettigheter

10.1 Alle immaterielle rettigheter knyttet til EasyTranslate-tjenester, inkludert programvare, forretningshemmeligheter og «knowhow», tilhører EasyTranslate med alle rettigheter forbeholdt.

10.2 EasyTranslates proprietære rettigheter og immaterielle rettigheter i forbindelse med tjenesten som tilbys av EasyTranslate, inklusivt utviklet konsept, som inkluderer, men ikke er begrenset til, skisser, layout, tekstforslag og tekster, uavhengig av hvilken teknikk som har blitt brukt til å utvikle slike rettigheter og uansett hvilken måte slike rettigheter er lagret på, tilhører EasyTranslate inntil full betaling er mottatt.

10.3 Kunden samtykker til at ingen konfidensiell, privat eller hemmelig informasjon gitt av EasyTranslate krenker eller strider med tredjeparts immaterielle rettigheter, og Kunden samtykker til å holde EasyTranslate fri fra ethvert ansvar som EasyTranslate måtte pådra seg i forbindelse med eventuelle krav mot EasyTranslate basert på påstander om at informasjonen som Kunden har gitt til EasyTranslate bryter med eventuelle immaterielle rettigheter eller andre proprietære rettigheter til eventuelle tredjeparter.

Personlig informasjon

11.1 For å kunne levere og videreutvikle tjenestene sine, samler EasyTranslate inn visse data om Kunden. All data vil bli samlet inn og lagret i samsvar med lov om behandling av personopplysninger. EasyTranslate må til enhver tid overholde gjeldende databeskyttelses- og personvernlover angående behandling av personopplysninger om Kunden. Ved anvendelsen av denne bestemmelsen, har begrepet «personopplysninger» samme betydning som det tilsvarende begrepet i den generelle personvernforordningen (General Data Protection Regulation - GDPR).

11.2 Kunden kan når som helst kontakte EasyTranslate (ved personvernombud på gdpr@easytranslate.com) og be om å bli informert om data EasyTranslate har samlet og lagret om Kunden. Kunden kan også rette eller slette under visse omstendigheter i deres profil.

11.3 Kunden anerkjenner og samtykker til at EasyTranslate under visse omstendigheter kan være pålagt å utlevere personlig informasjon til tredjeparter, for eksempel for å overholde gjeldende lover eller for å beskytte og forsvare EasyTranslates proprietære rettigheter, dersom tredjeparten som mottar informasjonen er bundet av taushetsplikt «professional secrecy».

11.4 All informasjon om behandling av personopplysninger, inkludert Kundens rettigheter, er beskrevet grundig i våre retningslinjer for personvern, som finnes på vår hjemmeside www.easytranslate.com.

Endringer

12.1 EasyTranslate kan når som helst endre Vilkårene. Enhver avtale mellom Kunden og EasyTranslate vil bli underlagt Vilkårene når avtalen inngås.

12.2 Den siste versjonen av de generelle betingelsene og vilkårene er alltid tilgjengelig på www.easytranslate.com.

Jurisdiksjon og verneting

13.1 Eventuelle tvister mellom Kunden og EasyTranslate skal avgjøres ved Københavns byrett i henhold til dansk lov.