GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Introduktion

1.1. Disse generelle vilkår og betingelser er gældende for alle tjenester, der leveres af EasyTranslate A/S, CVR nr. DK33240562 (“EasyTranslate”) til dig (“Kunden”). Enhver afvigelse fra disse generelle vilkår og betingelser skal være skriftlig og underskrevet af EasyTranslate for at være gældende.

1.2 En kunde skal være mindst 18 år gammel for at indgå nogen form for kontrakt med EasyTranslate, inklusiv accept af disse Vilkår og Betingelser.

1.3 Kunden har modtaget en kopi af Vilkårene, og Kunden anses for at have accepteret dem, når han anmoder om igangsætning af arbejdet.

Tilbud og underskrift af aftaler

2.1. En aftale er indgået, når kunden skriftligt har godkendt et tilbud udstedt af EasyTranslate, eller når EasyTranslate har sendt en skriftlig bekræftelse på en opgave tildelt af kunden. Skriftlig godkendelse eller bekræftelse omfatter godkendelse eller bekræftelse sendt via e-mail eller i MyTranslation.

2.2 Hvis den person, der tildeler EasyTranslate en opgave, ikke ved indgåelsen af aftalen eksplicit påpeger, at han eller hun handler efter ønske fra eller på vegne af en tredjepart, og ved opgavens accept leverer en skriftlig fuldmagt fra denne tredjepart som bevis på dette, betragtes den person, der har tildelt EasyTranslate opgaven, som kunden.

2.3 Hvis EasyTranslate ikke har haft lejlighed til at vurdere karakteren af det dokument, der skal oversættes og/eller redigeres, skal ethvert tilbud afgivet på pågældende dokument betragtes som afgivet under forudsætning af, at dokumentets karakter ikke komplicerer eller forsinker opgaven. Hvis dokumentets karakter komplicerer eller forsinker opgaven, kan EasyTranslate vælge at trække tilbudet tilbage.

2.4 Tilbud, som er givet af EasyTranslate, er givet under forudsætning af, at det materiale, der i sidste ende indsendes af Kunden til brug for EasyTranslate, er det samme medie, format og på anden vis i overensstemmelse med det materiale, der har dannet grundlag for tilbuddet.

Levering etc.

3.1 Easytranslate skal så vidt muligt overholde aftalte leveringsfrister, med forbehold for tilfælde hvor EasyTranslate afventer input / materiale fra kunden. Hvis der ikke er aftalt nogen tidsplan, skal opgaven udføres med den hastighed, der desuden betragtes som rimelig ift. opgavens omfang.

3.2 For produkter, hvor oversættelsen skal leveres inden for et bestemt tidsinterval, f.eks. inden for 30 minutter, begynder tidsintervallet på det tidspunkt, hvor EasyTranslate har modtaget dokumentet i det korrekte format.

3.3 Hvis EasyTranslates levering til Kunden forsinkes, giver dette ikke kunden ret til at annullere transaktionen, før efter en skriftlig anmodning til EasyTranslate med henblik på løse problemet. Derefter har EasyTranslate en rimelig frist til at levere ydelsen som aftalt.

Ændring eller annullering

4.1 Hvis kunden foretager ændringer eller tilføjelser til en opgave, efter at en aftale er indgået, og hvis disse ændringer og/eller tilføjelser ikke er begrænsede i omfang, forbeholder EasyTranslate sig ret til at ændre leveringstidspunktet og/eller gebyret i henhold til opgavens ændrede karakter. EasyTranslate beslutter suverænt, om en ændring og/eller en tilføjelse er begrænset i omfang eller ej. Inden påbegyndelsen af den ændrede opgave, indhenter EasyTranslate kundens bekræftelse af de ændrede vilkår.

4.2 Hvis kunden annullerer en opgave, efter at aftalen er indgået, skal kunden betale hele det aftalte gebyr, medmindre andet er aftalt med EasyTranslate. EasyTranslate leverer alt arbejde, der allerede er udført, til kunden.

Udførelse af opgaver og fortrolighed

5.1 Hvad angår løsningen af oversættelsesopgaver, er det kundens ansvar på opfordring at levere al nødvendig og relevant information til EasyTranslate angående den tekst, der skal oversættes, herunder eventuel særlig terminologi. Kunden er fuldt ansvarlig for at opgaven er udtømmende og tilstrækkeligt beskrevet til EasyTranslate.

5.2 EasyTranslate har ret til at bruge underleverandører til løsningen af en opgave. EasyTranslate er over for kunden ansvarlig for underleverandørens arbejde, som var arbejdet udført af EasyTranslate selv.

5.3 Hvis EasyTranslates levering til Kunden forsinkes, giver dette ikke kunden ret til at annullere transaktionen, før efter en skriftlig anmodning til EasyTranslate med henblik på løse problemet. Efter anmodningen, har EasyTranslate en rimelig frist til at levere ydelsen som aftalt.

5.4 EasyTranslate behandler alle oplysninger og opgaver modtaget fra kunden som fortrolige og pålægger sine underleverandører den samme tavshedspligt.

5.5 Kunden anerkender og accepterer, at (i) fortrolige oplysninger om EasyTranslate, der er tildelt den pågældende kunde, ved leveringen af et produkt eller en tjeneste, skal betragtes som EasyTranslates ejendom og (ii) at opbevare sådanne oplysninger fortroligt og ikke videregive sådanne til nogen tredjeparter, undtagen i det omfang at fortrolige oplysninger skal offentliggøres i henhold til gældende lov, forudsat at den pågældende kunde a) i videst muligt omfang underretter EasyTranslate om de oplysninger, der skal offentliggøres og omstændighederne i forbindelse med offentliggørelsen, som påstås at være nødvendig, og at gøre dette så tidligt som muligt før en sådan offentliggørelse samt (b) træffe alle rimelige forholdsregler for at undgå og begrænse offentliggørelsen.

5.6 EasyTranslate har lov til, loyalt og som en del af EasyTranslates generelle markedsføringsaktiviteter (fx ved at bruge kundens logo mv.), at henvise til det faktum, at Kunden er kunde hos EasyTranslate, samt bruge leveringen til markedsføringsformål, uden at betale noget gebyr til Kunden.

Gebyr og betaling

6.1 EasyTranslates gebyr for en opgave vil blive oplyst til Kunden inden påbegyndelsen af opgaven.

6.2 De angivne priser er eksklusive moms, hvis ikke andet eksplicit fremgår.

6.3 Easytranslate har standardbetalingsbetingelser på fjorten dage for alle kundefakturaer. Hvis betaling for fakturaen ikke er modtaget på eller inden den forfaldsdato, der er angivet på fakturaen, er kunden forpligtet til at betale gebyrer for sen betaling samt renter, som udstedt af Easytranslates tredjepartsopkrævningsfirma Hokas Credit Management. Når gebyrer og renter er udstedt af Hokas, er kunden forpligtet til at betale disse gebyrer til Easytranslate, da Easytranslate bliver opkrævet disse gebyrer af Hokas og kan ikke annullere dem.

6.4 Kunden har ikke ret til at bruge nogen levering, før fuld betaling er sket.

6.5 EasyTranslate har ret til at annullere alt arbejde for kunden, hvis kunden ikke betaler rettidigt.

Klager

7.1. Hvis kunden er utilfreds med en oversættelse, skal kunden inden ti dage fra modtagelsen af oversættelsen sende en skriftlig klage til EasyTranslate. Klagen skal indeholde en detaljeret forklaring af årsagen til utilfredsheden. Hvis kunden ikke har fremsendt en klage til EasyTranslate, inden for den angivne tidsgrænse, betragtes oversættelsen som godkendt af kunden, og EasyTranslate vil ikke behandle en klage, der fremsættes efterfølgende.

7.2. Hvis EasyTranslate betragter en klage som berettiget, vil EasyTranslate så vidt muligt imødekomme klagen og ændre oversættelsen.

7.3 EasyTranslate er altid berettiget til afhjælpning og/eller udskiftning. Ved korrekt afhjælpning og/eller udskiftning kan kunden ikke gøre krav på andre retsmidler på grund af misligholdelse. Proportional reduktion af priser ydes kun i tilfælde af materielle fejl, som EasyTranslate har valgt ikke at afhjælpe og/eller udskifte.

7.4 Indsendelse af en klage skal under ingen omstændigheder fritage kunden fra dennes betalingsforpligtelse.

Ansvar for tab og erstatning

8.1 EasyTranslate påtager sig intet ansvar for skader eller økonomisk tab, herunder (men ikke begrænset til) driftstab, tab af profit, tab af data, tab af materiale eller et hvilket som helst andet indirekte økonomisk tab, der lides som konsekvens af brugen af EasyTranslates produkter eller tjenester.

8.2 EasyTranslate er ikke ansvarlig for noget tab, der rammer kunden som direkte eller indirekte følge af, at EasyTranslate på grund af omstændigheder, der ligger uden for EasyTranslates kontrol, forhindres eller forsinkes i opfyldelsen af sine forpligtelser.

8.3 Kunden bærer al risiko ved at bruge teksten, der er oversat af EasyTranslate, herunder for personlig skade og økonomisk tab. Det forventes, at kunden kontrollerer korrektheden af de oversættelser, EasyTranslate leverer, især når det kan være af afgørende betydning, såsom ved tal eller medicinske oplysninger. Kunden kan således ikke holde EasyTranslate ansvarlig for tab eller skade forårsaget af brugen af dokumenter eller information fra kunden, som EasyTranslate muligvis har oversat.

8.4 EasyTranslates forpligtelser i henhold til denne aftale skal undtages i tilfælde af force majeure, hvilket indebærer forhold, der ikke er omfattet af en parts kontrol, herunder strejke, arbejdskonflikt, mangelfuld eller forsinket levering fra underleverandører eller eksterne konsulenter, brand, vandskader og naturkatastrofer, og som EasyTranslate ikke kunne have taget i betragtning ved indgåelsen af denne aftale.

8.5 I tilfælde af at EasyTranslates leverance overtræder tredjeparts ret, har EasyTranslate ret til (i) at søge at indhente Kunden retten til at anvende den givne levering, (ii) at eliminere overtrædelsen ved at ændre eller erstatte den valgte levering eller ( iii) opsige aftalen mod tilbagebetaling af det modtagne vederlag.

8.6 Hvis kunden er underrettet og/eller sagsøges for krænkelse af tredjemands rettigheder, er kunden forpligtet til at give EasyTranslate skriftlig meddelelse herom.

8.7 Kunden skal godtgøre EasyTranslate for ethvert erstatningskrav, der fremsættes af tredjepart som resultat af EasyTranslates løsning af en opgave for kunden.

8.8 I alle tilfælde begrænses EasyTranslates samlede ansvar til det beløb, som Kunden har betalt til EasyTranslate, og er underlagt Kundens fremsendelse af et skriftligt krav inden for 3 måneder fra EasyTranslates levering.

Ophør

9.1. Hvis den ene part forsømmer sine forpligtelser i væsentlig grad, kan den anden part opsige aftalen med 10 dages skriftligt varsel, hvis misligholdelsen ikke i mellemtiden er bragt til ophør.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

10.1 Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med EasyTranslates tjenester, herunder software, forretningshemmeligheder og knowhow tilhørende EasyTranslate med alle rettigheder forbeholdes.

10.2 EasyTranslates ejendomsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder til den service/ydelse, der leveres af EasyTranslate, herunder udviklet koncept, herunder, men ikke begrænset til, skitser, layout, tekstforslag og tekster, uanset hvilken teknik, der er blevet brugt til at udvikle sådanne rettigheder og uanset hvilken måde sådanne rettigheder gemmes på, tilhører EasyTranslate, indtil fuld betaling er modtaget.

10.3 Kunden accepterer, at ingen fortrolige, private eller hemmelige oplysninger fra EasyTranslate overtræder eller strider mod tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, og Kunden accepterer at fritage EasyTranslate for ethvert ansvar, som EasyTranslate måtte pådrage sig i forbindelse med eventuelle krav mod EasyTranslate baseret på et krav om at de oplysninger, som kunden har givet til EasyTranslate krænker nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder.

Personlige data

11.1 For at kunne levere og forbedre sine tjenester indsamler EasyTranslate visse data om kunden. EasyTranslate skal til enhver tid overholde gældende databeskyttelses- og privatlivslovgivning vedrørende behandling af personoplysninger om kunden. I denne bestemmelse har udtrykket "personoplysninger" samme betydning som det tilsvarende udtryk i den generelle databeskyttelsesforordning.

11.2 Kunden kan altid kontakte EasyTranslate (Databeskyttelsesansvarlige på gdpr@easytranslate.com) og anmode om oplysning om hvilke oplysninger EasyTranslate har indsamlet og lagret. Kunden kan også under visse omstændigheder rette eller slette i deres profil.

11.3 Kunden anerkender og accepterer, at EasyTranslate under visse omstændigheder kan være forpligtet til at videregive personlige oplysninger til tredjeparter, for eksempel for at overholde gældende love eller for at beskytte og forsvare EasyTranslates ejendomsrettigheder, hvis den tredjepart, der modtager oplysningerne, er bundet af professionel tavshedspligt eller fortrolighed.

11.4 Alle oplysninger om behandling af personoplysninger, herunder kundens rettigheder, er beskrevet grundigt i vores fortrolighedspolitik, som findes på vores hjemmeside www.easytranslate.com.

Ændringer

12.1 EasyTranslate forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre vilkårene. Enhver aftale mellem kunden og EasyTranslate vil være underlagt vilkårene på tidspunktet for aftalens indgåelse.

12.2. Den seneste version af de generelle vilkår og betingelser kan altid findes på https://www.easytranslate.com/da/vilkaar-og-betingelser.

Regulerende lov og instans

13.1 Enhver tvist mellem kunden og EasyTranslate skal afgøres ved Københavns Byret i henhold til dansk lov