ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Inledning

1.1. Dessa allmänna villkor och bestämmelser (“Villkoren”) är tillämpliga på alla tjänster, såsom översättningar, tolkningar, transkriberingar etc., som levereras av EasyTranslate A/S, Org.nr. DK33240562 ("EasyTranslate") till dig (“Kund”). Alla avvikelser från dessa allmänna villkor och bestämmelser ska vara skriftliga och undertecknade av EasyTranslate för att vara tillämpliga.

1.2 En kund måste vara minst 18 år för att kunna komma i kontakt med EasyTranslate i någon form eller att godkänna dessa villkor.

1.3 Kunden har mottagit en kopia av dessa Villkor och denne anses ha godkänt dem när han/hon begär att arbetet ska påbörjas.

Offerter och undertecknande av avtal

2.1 Ett avtal har ingåtts när Kunden skriftligen har godkänt en offert lämnad av EasyTranslate eller när EasyTranslate har skickat en skriftlig bekräftelse på ett uppdrag tilldelat av Kunden. Skriftligt godkännande eller skriftlig bekräftelse ska inkludera godkännande eller bekräftelse skickad per e-post eller i EasyTranslate-plattformen.

2.2 Om personen som ger ett uppdrag till EasyTranslate inte uttryckligen påpekar att han eller hon agerar på begäran från eller på uppdrag av tredje part vid tidpunkten för ingåendet av avtalet och utfärdar en fullmakt från tredje part som bevisar detta, anses personen som har gett ett uppdrag till EasyTranslate att vara Kunden.

2.3 Om EasyTranslate inte har haft tillfälle att bedöma karaktären på dokumentet som ska översättas och/eller redigeras, ska varje offert lämnad för dokumentet i fråga anses lämnad med förbehåll för att dokumentets karaktär inte komplicerar eller försenar uppdraget. Om dokumentets karaktär komplicerar eller försenar uppdraget kan EasyTranslate välja att återkalla offerten.

2.4 Offerter från EasyTranslate lämnas med förbehåll för att det material som slutligen lämnas in av Kunden för användning av EasyTranslate, är i samma medium och format som, och på andra sätt överensstämmer med, det material som ligger till grund för offerten.

Leverans etc.

3.1 EasyTranslate ska, så vitt möjligt, iaktta angivna leveranstider, med förbehåll för fall där EasyTranslate inväntar input/material från Kunden. Om det inte har överenskommits kring någon tidsplan, ska uppdraget utföras till det pris som, dessutom anses vara rimligt med tanke på dess omfattning.

3.2 För produkter där översättning ska levereras inom ett särskilt tidsintervall, t.ex. inom 30 minuter, startar tidsintervallet när EasyTranslate har mottagit dokumentet i korrekt och slutgiltigt format.

3.3 Om EasyTranslate är försenad i sin leverans till Kunden, ger detta inte Kunden rätt att avbeställa ordern, förrän efter en skriftlig begäran till EasyTranslate att korrigera problemet. Efter det har EasyTranslate en rimlig tid för att leverera tjänsten som överenskommet.

Ändring eller avbeställning

4.1 Om Kunden gör ändringar eller tillägg till ett uppdrag efter att ett avtal har ingåtts, och om dessa ändringar och/eller tillägg inte har begränsad omfattning, förbehåller sig EasyTranslate rätten att ändra leveranstiden och/eller arvodet i relation till uppdragets förändrade karaktär. EasyTranslate ska ensidigt besluta ifall en ändring och/eller ett tillägg har begränsad omfattning eller ej. Innan det ändrade uppdraget påbörjas ska EasyTranslate erhålla Kundens bekräftelse på de ändrade villkoren.

4.2 Om Kunden avbeställer ett uppdrag efter att avtalet har ingåtts ska Kunden betala hela det överenskomna arvodet om inget annat har avtalats med EasyTranslate. EasyTranslate ska leverera allt arbete som redan har utförts till Kunden.

Utförande av uppdrag och sekretess

5.1 Beträffande utförande av översättningsuppdrag är det Kundens skyldighet att förse EasyTranslate med all nödvändig och relevant information gällande texten som ska översättas inklusive eventuell specialterminologi, enligt önskemål. Kunden är helt ansvarig för att uppdraget beskrivs för EasyTranslate på ett uttömmande och tillräckligt sätt.

5.2 EasyTranslate har rätt att använda underleverantörer för att utföra ett uppdrag. EasyTranslate ansvarar inför Kunden för underleverantörens arbete.

5.3Om EasyTranslate är försenad i sin leverans till Kunden, ger detta inte Kunden rätt att avbeställa ordern, förrän efter en skriftlig begäran till EasyTranslate att korrigera problemet. Efter denna begäran har EasyTranslate en rimlig tid att leverera tjänsten såsom överenskommet.

5.4 EasyTranslate behandlar all information och alla uppdrag från Kunden konfidentiellt och ålägger sina underleverantörer att iaktta samma diskretion.

5.5 Kunden godkänner och samtycker till att (i) konfidentiell information om EasyTranslate, vilken har utlämnats till Kunden i fråga, vid leverans av en produkt eller tjänst, ska anses vara EasyTranslates egendom, och (ii) till att dylik information ska hållas konfidentiell och ej utlämnas till någon tredje part, utom i den mån som konfidentiell information ska utlämnas i enlighet med tillämplig lag, förutsatt att kunden i fråga (a) så långt som möjligt informerar EasyTranslate skriftligen om den information som ska utlämnas och om de omständigheter i vilka detta utlämnande påstås vara nödvändigt, så att (b) rimliga försiktighetsåtgärder kan vidtas i så god tid som möjligt innan detta utlämnande sker, för att förhindra och begränsa utlämnandet.

5.6 EasyTranslate har rätt att på ett lojalt sätt, och som en del av företagets allmänna marknadsföringsverksamhet (exempelvis genom att använda er logotyp etc.) såväl hänvisa till det faktum att Kunden är kund till EasyTranslate, som till att leveransen kan användas i marknadsföringssyften, utan att Kunden får ersättning för detta.

Arvode och betalning

6.1 EasyTranslates arvode för ett uppdrag meddelas Kunden innan uppdraget påbörjas.

6.2 Angivna priser är exklusive moms om inget annat uttryckligen angetts.

6.3 EasyTranslate ger ett betalningsvillkor på 14 dagar som standard på alla kundfakturor. Om fakturan inte betalats före eller på det förfallodatum som anges på fakturan är kunden skyldig att betala förseningsavgifter och ränta som drivs in av EasyTranslates tredje part, inkassoföretaget Hokas Credit Management. När avgifter och räntor drivs in av Hokas är kunden skyldig att betala dessa avgifter till EasyTranslate, eftersom EasyTranslate debiteras dessa av Hokas och kan därför inte avskriva dem.

6.4 Kunden är har inte rätt att använda en leverans innan full betalning har ägt rum.

6.5 EasyTranslate har rätt att avbryta allt arbete för Kundens räkning om denne inte betalar i tid.

Reklamation

7.1 Om Kunden är missnöjd med en tjänst som har levererats av EasyTranslate, ska Kunden inom 10 dagar från mottagandet av tjänsten skicka en skriftlig reklamation till EasyTranslate. Reklamationen ska innehålla en detaljerad förklaring av vad Kunden är missnöjd med. Om Kunden inte har skickat en reklamation till EasyTranslate inom den fastställda tidsfristen anses översättningen vara godkänd av Kunden och EasyTranslate kommer inte att behandla en reklamation gjord därefter.

7.2 Om EasyTranslate anser en reklamation vara berättigad kommer EasyTranslate att så vitt möjligt tillmötesgå reklamationen och ändra den levererade tjänsten.

7.3 EasyTranslate har alltid rätt att kräva korrigering (på danska “afhjælpning”) och/eller ersättning från uppdragstagaren. Utöver en korrekt korrigering och/eller ersättning kan inte Kunden göra anspråk på ytterligare ersättning på grund av försummelse. Proportionella prisavdrag kan endast beviljas i fall av materialfel, vilka EasyTranslate har valt att inte korrigera och/eller ersätta.

7.4 Inlämnande av en reklamation befriar under inga omständigheter Kunden från dess betalningsskyldighet.

Ansvar för skador och gottgörelse

8.1 EasyTranslate tar inte på sig något ansvar för skada eller ekonomisk förlust, inbegripet men inte begränsat till, driftsunderskott, förlust av förtjänst, förlust av data, förlust av material eller någon annan indirekt ekonomisk förlust som uppstått till följd av nyttjandet av EasyTranslates produkter eller tjänster.

8.2 EasyTranslate ansvarar inte för någon förlust som tillfogats Kunden som ett direkt eller indirekt resultat av det faktum att EasyTranslate hindras eller fördröjs i fullgörandet av sina skyldigheter på grund av förhållanden som ligger utanför EasyTranslates kontroll.

8.3 Kunden ska bära all risk vid användning av text översatt av EasyTranslate, inklusive personlig och ekonomisk skada. Kunden förväntas kontrollera korrektheten på översättningar levererade av EasyTranslate, i synnerhet när dessa kan ha avgörande betydelse, t.ex. gällande siffror eller medicinska uppgifter. Sålunda kan Kunden inte hålla EasyTranslate ansvariga för förlust eller skada orsakade av användning av dokument eller information från Kunden som EasyTranslate kan ha levererat.

8.4 EasyTranslates skyldigheter i enlighet med detta avtal ska undantas i fall av en force majeure-händelse, vilket avser omständigheter som ligger utanför en parts kontroll, inklusive strejker, arbetskonflikter, fel eller förseningar i leveranser från underleverantörer eller externa konsulter, brand, vattenskador och naturkatastrofer, och vilka EasyTranslate inte kunde ha tagit i beaktande vid ingåendet av detta avtal.

8.5 I händelse av att EasyTranslates leverans kränker tredje parts rättigheter, har EasyTranslate rätt att (i) försöka tilldela Kunden rätten att använda tjänsten enligt föreskrifterna, (ii) avsluta denna överträdelse, genom att ändra eller ersätta den valda leveransen, eller (iii) avsluta avtalet mot återbetalning av erhållen ersättning.

8.6 Om Kunden anmäls och/eller ett åtal mot denne väcks gällande överträdelse av tredje parts rättigheter, är Kunden skyldig att informera EasyTranslate skriftligen om detta.

8.7 Kunden ska gottgöra EasyTranslate från skadeersättningsanspråk gjorda av tredje part till följd av att EasyTranslate utfört ett uppdrag åt Kunden.

8.8 EasyTranslates totala ansvar är under alla förhållanden begränsat till det belopp Kunden har betalat till EasyTranslate, med förbehåll för att Kunden skickar ett skriftligt anspråk inom 3 månader efter EasyTranslates leverans.

Uppsägning

9.1 Om en part väsentligt bryter mot sina åtaganden kan den andra parten säga upp avtalet om denne 10 dagar i förväg har meddelat den andra parten skriftligt och brottet trots detta inte har upphört.

IP-rättigheter

10.1 Alla immateriella rättigheter i samband med EasyTranslates tjänster, inklusive programvara, företagshemligheter och know-how, tillhör EasyTranslate med alla rättigheter förbehållna.

10.2 EasyTranslates äganderättigheter och immateriella rättigheter till de tjänster som tillhandahålls av företaget, inklusive utvecklade koncept, inbegripet, men inte begränsat till, skisser, layout, textförslag och texter, oavsett vilken teknik som har använts för att utveckla dylika rättigheter, och oavsett på vilket sätt dylika rättigheter lagras, tillhör EasyTranslate tills dess att full betalning har mottagits.

10.3 Kunden samtycker till att ingen konfidentiell, privat eller hemlig information som tillhandahålls av EasyTranslate kränker eller strider mot tredje parts immateriella rättigheter och Kunden samtycker till att EasyTranslate ska befrias från allt ansvar som kan åläggas dem, i samband med eventuella anspråk som har rests mot företaget, vilka baseras på ett påstående att den information som Kunden har tillhandahållit EasyTranslate kränker eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter för tredje part.

Personuppgifter

11.1 För att leverera och förbättra sina tjänster samlar EasyTranslate in viss information om Kunden. EasyTranslate måste alltid följa tillämpliga dataskydds- och integritetslagar, avseende behandlingen av personuppgifter gällande Kunden. Vid tillämpningen av denna bestämmelse, har termen “personuppgifter” samma betydelse som den motsvarande termen i Dataskyddsförordningen (GDPR).

11.2 Kunden kan när som helst kontakta EasyTranslate (Dataskyddsansvarig på gdpr@easytranslate.com) och begära information kring vilka uppgifter EasyTranslate har samlat in och lagrat. Kunden kan även under särskilda omständigheter få uppgifter i sin profil korrigerade eller borttagna.

11.3 Kunden godkänner och samtycker till att EasyTranslate, under vissa omständigheter, kan tvingas att utlämna personuppgifter till tredje part, exempelvis för att kunna följa tillämpliga lagar eller för att skydda och försvara EasyTranslates äganderättigheter, om den tredje part som mottar informationen är ålagd yrkessekretess.

11.4 All information om behandling av personuppgifter, inklusive Kundens rättigheter, beskrivs utförligt i vår integritetspolicy, vilken återfinns på vår webbsida www.easytranslate.com.

Ändringar

12.1 EasyTranslate förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra dessa Villkor. Alla avtal mellan Kunden och EasyTranslate kommer att omfattas av Villkoren vid tidpunkten för avtalets ingående.

12.2 Den senaste versionen av de allmänna villkoren och bestämmelserna finns alltid tillgänglig på www.easytranslate.com

Tillämplig lag och forum

13.1 Eventuell konflikt mellan Kunden och EasyTranslate ska lösas av Köpenhamns stadsdomstol i enlighet med dansk lagstiftning.