ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden (de "voorwaarden") zijn van toepassing op alle diensten geleverd door EasyTranslate A/S, Central Business Registration nr. DK33240562 ("EasyTranslate"), zoals vertalingen, tolkwerk, transcripties enz. aan u ("klant"). Elke afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen van toepassing, indien deze schriftelijk en door EasyTranslate ondertekend is.

1.2 Voor het aangaan van welke overeenkomst met EasyTranslate dan ook, of voor het rechtmatig accepteren van de Algemene Voorwaarden van EasyTranslate dient een klant tenminste 18 jaar of ouder te zijn.

1.3 De klant heeft een exemplaar van de voorwaarden ontvangen en de klant wordt geacht deze te hebben aanvaard bij het aanvragen van het begin van de werkzaamheden.

Offertes en ondertekening van overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst treedt in werking wanneer de klant schriftelijk een door EasyTranslate voorgelegde offerte heeft goedgekeurd, of wanneer EasyTranslate een schriftelijke bevestiging van een opdracht, die door de klant werd toegewezen, heeft verzonden. Een schriftelijke goedkeuring of bevestiging omvat de goedkeuring of bevestiging die per e-mail of via het EasyTranslate-platform verstuurd is.

2.2 Als de persoon die EasyTranslate een taak toewijst niet expliciet aangeeft dat hij of zij handelt naar het verzoek van of namens derden ten tijde van de in werking treding van de overeenkomst, en een advocaat inschakelt om het te bewijzen, dan wordt de persoon die de EasyTranslate the taak heeft toegewezen gezien als de klant.

2.3 Indien EasyTranslate niet de kans heeft gehad om de aard vast te stellen van het te vertalen en/of te bewerken document, dan zal elke ingediende offerte, die voor het desbetreffende document is ingediend, beschouwd worden als ingediend onder het feit dat de aard van het document de opdracht niet bemoeilijkt of vertraagt. Als de aard van het document de taak bemoeilijkt of vertraagt, kan EasyTranslate ervoor kiezen om de offerte in te trekken.

2.4 Aanbiedingen die gedaan worden door EasyTranslate zijn afhankelijk van de voorwaarde dat het materiaal dat uiteindelijk door de klant wordt ingediend voor het gebruik door EasyTranslate van hetzelfde medium, hetzelfde formaat en in alle andere opzichten in overeenstemming is met het materiaal dat de basis van het aanbod is geweest.

Levering

3.1 EasyTranslate zal, voor zover mogelijk, zich houden aan overeengekomen leveringstermijnen, onder voorbehoud van gevallen waarin EasyTranslate op uitgangsmateriaal van de klant moet wachten. Indien geen tijdschema is overeengekomen, wordt de opdracht uitgevoerd tegen het tarief dat redelijk wordt geacht ten aanzien van de omvang van de opdracht.

3.2 Voor producten waarbij de dienstverlening binnen een bepaald tijdsinterval moet worden geleverd, bijv. binnen 30 minuten, dan wordt het tijdsinterval alleen geteld vanaf het moment dat EasyTranslate het document in het juiste en definitieve formaat heeft ontvangen.

3.3 Indien EasyTranslate vertraging oploopt bij de levering aan de klant, geeft dit de klant niet het recht om de transactie te annuleren tot na schriftelijke aanvraag geadresseerd aan EasyTranslate om het probleem te verhelpen. Daarna heeft EasyTranslate een redelijke tijdsbestek om de dienstverlening volgens afspraak te leveren.

Wijziging of annulering

4.1 Als de klant wijzigingen of toevoegingen in de opdracht aanbrengt, nadat een overeenkomst van kracht werd en als deze wijzigingen en/of toevoegingen niet beperkt zijn in omvang, dan behoudt EasyTranslate zich het recht voor om levertijd en/of vergoeding aan te passen ten aanzien van de gewijzigde aard van de opdracht. EasyTranslate zal eenzijdig beslissen of een wijziging en / of toevoeging al dan niet beperkt in omvang is. Voordat met de gewijzigde opdracht wordt aangevangen, moet EasyTranslate van de klant een bevestiging van de gewijzigde voorwaarden ontvangen.

4.2 Indien de klant een opdracht annuleert nadat de overeenkomst van kracht werd, zal de klant de volledige overeengekomen vergoeding betalen, tenzij anders is overeengekomen met EasyTranslate. EasyTranslate zal al het al uitgevoerde werk aan de klant leveren.

Uitvoering van taken en vertrouwelijkheid

5.1 In verband met vertaalopdrachten is de Klant verplicht om alle nodige en relevante informatie aan EasyTranslate te verstrekken met betrekking tot de te vertalen tekst, inclusief de te gebruiken specifieke terminologie. De klant is volledig verantwoordelijk voor de volledigheid en voldoende omschrijving betreffende de opdracht ten aanzien van EasyTranslate.

5.2 EasyTranslate is gemachtigd om onderaannemers te gebruiken voor de uitvoering van een opdracht. EasyTranslate is ten aanzien van de klant verantwoordelijk voor het werk van de onderaannemer, in dezelfde mate als opdrachten die door EasyTranslate zelf uitgevoerd zijn.

5.3 Als EasyTranslate vertraging oploopt bij de levering aan de klant, geeft dit de klant niet het recht om de transactie te annuleren tot na schriftelijk verzoek aan EasyTranslate om de kwestie te corrigeren. Na het verzoek beschikt EasyTranslate over een redelijke termijn om de dienstverlening volgens afspraak af te leveren.

5.4 EasyTranslate behandelt alle informatie en opdrachten die zij van de klant ontvangt als vertrouwelijk zijnde en zij legt haar onderaannemers dezelfde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid op.

5.5 De klant erkent en gaat ermee akkoord dat (i) vertrouwelijke informatie over EasyTranslate die aan de betreffende klant ter beschikking is gesteld bij de levering van een product of dienst als eigendom van EasyTranslate moet worden beschouwd en (ii) dergelijke informatie vertrouwelijk te houden en niet openbaar te maken aan enige derde partijen, behalve voor zover vertrouwelijke informatie moet worden bekendgemaakt onder de toepasselijke wetgeving, op voorwaarde dat de betreffende klant (a) EasyTranslate zover mogelijk schriftelijk informeert over de informatie die moet worden bekendgemaakt en de omstandigheden waaronder de openbaarmaking noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat zo vroeg mogelijk, voordat een dergelijke openbaarmaking plaatsvindt, (b) alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen worden om de openbaarmaking te voorkomen en te beperken.

5.6 EasyTranslate heeft het recht om loyaal en als onderdeel van de algemene marketingactiviteiten van EasyTranslate (bijv. door het gebruik van uw logo, enz.) te verwijzen naar het feit dat de klant een klant van EasyTranslate is en om de levering voor marketingdoeleinden te gebruiken zonder enige vergoeding te betalen aan de klant.

Vergoeding en betaling

6.1 De vergoeding van EasyTranslate voor een opdracht zal nog voor aanvang van die opdracht meegedeeld worden aan de klant.

6.2 Vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders en nadrukkelijk vermeld.

6.3 EasyTranslate biedt standaardtermijnen van veertien dagen op alle facturen. Als de betaling van de factuur niet voor de op de factuur vermelde datum is ontvangen, dan is de klant eraan gehouden om bijkomende bedragen en rentes te betalen, zoals opgelegd door het door EasyTranslate ingeschakeld incassobureau, Hokas Credit Management. Zodra bijkomende bedragen en rente zijn geheven door Hokas, is de klant eraan gehouden om deze bedragen te betalen aan EasyTranslate, aangezien EasyTranslate deze bedragen aan Hokas moet betalen en ze niet terug kan draaien.

6.4 De klant heeft niet het recht om een levering te gebruiken voordat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

6.5 EasyTranslate heeft het recht om alle voor de klant verrichte werkzaamheden te annuleren indien de Klant niet op tijd betaalt.

Klachten

7.1 Indien de klant ontevreden is over een dienstverlening verricht door Easy Translate, moet de klant binnen 10 dagen vanaf ontvangst van deze dienstverlening een schriftelijke klacht indienen bij EasyTranslate. De klacht moet een gedetailleerde uitleg betreffende de ontevredenheid bevatten. Indien de klant binnen de vastgestelde termijn geen klacht heeft ingediend bij EasyTranslate, zal de dienstverlening worden beschouwd als zijnde goedgekeurd door de klant en verliest de klant elk rechtsmiddel door begane fout.

7.2 Indien EasyTranslate een klacht gegrond acht, zal EasyTranslate voor zover mogelijk aan de klacht tegemoetkomen en de geleverde dienstverlening wijzigen.

7.3 EasyTranslate is te allen tijde gerechtigd tot correctie (in het Deens: "afhjælpning") en / of vervanging. Bij juiste correctie en / of vervanging kan de klant geen aanspraak maken op andere rechtsmiddelen wegens in gebreke blijven. Proportionele prijsverlaging wordt alleen toegestaan in geval van materiële gebreken welke EasyTranslate heeft besloten niet te corrigeren en / of te vervangen.

7.4 Het indienen van een klacht zal de klant onder geen enkele omstandigheid vrijstellen van zijn/haar verplichting tot betaling.

Aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

8.1 EasyTranslate aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of financieel verlies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, operationeel verlies, winstderving, verlies van gegevens, verlies van materiaal of enig ander indirect financieel verlies geleden ten gevolge van het gebruik van de producten of dienstverleningen van EasyTranslate.

8.2 EasyTranslate is niet verantwoordelijk voor enige schade toegebracht aan de klant, als een direct of indirect gevolg van het feit dat EasyTranslate wordt verhinderd of vertraagd in het nakomen van haar verplichtingen door omstandigheden die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van EasyTranslate vallen.

8.3 De klant draagt alle risico's in verband met de door EasyTranslate vertaalde tekst, inclusief persoonlijk letsel en financiële schade. De klant wordt verwacht de juistheid van de door EasyTranslate geleverde dienstverlening te controleren, vooral wanneer deze van doorslaggevend belang kan zijn, zoals cijfers of medische informatie. Daarom kan de klant EasyTranslate niet verantwoordelijk stellen voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van documenten of informatie van de klant die EasyTranslate mogelijk heeft verstrekt.

8.4 De verplichtingen van EasyTranslate die onder deze overeenkomst vallen, zijn niet strafbaar in geval van overmacht, dat wil zeggen omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheden van een partij liggen, zoals stakingen, arbeidsconflicten, foutieve of vertraagde levering door onderleveranciers of externe adviseurs, brand, waterschade en natuurrampen en alles waarmee EasyTranslate geen rekening heeft kunnen houden bij het aangaan van deze overeenkomst.

8.5 Indien de levering van EasyTranslate in strijd is met het recht van derden, heeft EasyTranslate het recht om (i) de klant te vragen om de levering te gebruiken zoals aangeleverd, (ii) om de schending te beëindigen door de levering naar keuze te wijzigen of te vervangen, of (iii) de overeenkomst te beëindigen tegen terugbetaling van de ontvangen vergoeding.

8.6 Indien de klant op de hoogte wordt gebracht en / of een rechtsvordering wegens inbreuk op de rechten van derden wordt ingesteld, is de klant verplicht dit schriftelijk aan EasyTranslate te melden.

8.7 De klant vrijwaart EasyTranslate voor elke vordering tot schadevergoeding van derden als gevolg van de uitvoering van een opdracht door EasyTranslate voor de klant.

8.8 In alle gevallen is de totale aansprakelijkheid van EasyTranslate beperkt tot het bedrag dat de klant aan EasyTranslate betaalt en is onderworpen aan een schriftelijke claim door de klant binnen 3 maanden na levering door EasyTranslate.

Beëindiging

9.1 Indien een partij in strijd handelt met zijn/haar verplichtingen, kan de andere partij de overeenkomst ontbinden, mits hij/zij dit 10 dagen vooraf schriftelijk bij de andere partij heeft aangegeven, en de inbreuk desondanks nog niet is beëindigd.

IP-rechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan dienstverleningen door EasyTranslate, waaronder software, bedrijfsgeheimen en knowhow, behoren toe aan EasyTranslate, met alle rechten voorbehouden.

10.2 De eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten van EasyTranslate verbonden aan de door EasyTranslate geleverde dienstverlening, inclusief het ontwikkelde concept, inclusief maar niet beperkt tot schetsen, lay-out, tekstsuggesties en teksten, ongeacht welke techniek is gebruikt om dergelijke rechten te ontwikkelen en ongeacht op welke manier dergelijke rechten worden opgeslagen, behoren toe aan EasyTranslate totdat volledige betaling is ontvangen.

10.3 De klant gaat ermee akkoord dat geen enkele vertrouwelijke, privé- of geheime informatie verstrekt door EasyTranslate, inbreuk maakt op of strijdig is met de intellectuele eigendomsrechten van derden en de klant stemt ermee in EasyTranslate te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die EasyTranslate zou kunnen oplopen in verband met claims tegen EasyTranslate gebaseerd op een beweren dat de informatie die de klant aan EasyTranslate heeft verstrekt in strijd is met intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van derden.

Persoonlijke gegevens

11.1 Om haar diensten te verlenen en te verbeteren verzamelt EasyTranslate bepaalde gegevens over de klant. EasyTranslate moet te allen tijde voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens over de klant. Voor de toepassing van deze bepaling heeft de term "persoonsgegevens" dezelfde betekenis als de overeenkomstige term in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

11.2 De klant kan op elk moment contact opnemen met EasyTranslate (verantwoordelijke gegevensbescherming via gdpr@easytranslate.com) en informatie opvragen over de gegevens die EasyTranslate heeft verzameld en opgeslagen. De klant kan onder bepaalde omstandigheden ook corrigeren of verwijderen in zijn profiel.

11.3 De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat EasyTranslate in bepaalde omstandigheden kan worden verplicht om persoonlijke informatie aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of om de eigendomsrechten van EasyTranslate te beschermen en te verdedigen, indien de derde die de informatie ontvangt, gebonden is door beroepsgeheim.

11.4 Alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, inclusief de rechten van de klant, wordt grondig beschreven in ons Privacybeleid, dat te vinden is op onze website www.easytranslate.com.

Veranderingen

12.1 EasyTranslate behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de Voorwaarden te wijzigen. Elke overeenkomst tussen de klant en EasyTranslate is onderhevig aan de Voorwaarden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

12.2 De nieuwste versie van de algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op www.easytranslate.com.

Geldende wet- en regelgeving

13.1. Alle geschillen tussen de klant en EasyTranslate zullen volgens de Deense wetgeving door de rechtbank van Kopenhagen berecht worden.