Vilkår og betingelser

 1. Generelle vilkår og betingelser

  1. Indledning

   Disse generelle vilkår og betingelser er gældende for alle tjenester, der leveres af EasyTranslate (UK) Ltd., VAT no.: DK33240562 (“EasyTranslate”) til dig (“Kunden”). Enhver afvigelse fra disse generelle vilkår og betingelser skal være skriftlig og underskrevet af EasyTranslate for at være gældende.

 2. Tilbud og underskrift af aftaler

  1. En aftale er indgået, når kunden skriftligt har godkendt et tilbud udstedt af EasyTranslate, eller når EasyTranslate har sendt en skriftlig bekræftelse på en opgave tildelt af kunden. Skriftlig godkendelse eller bekræftelse omfatter godkendelse eller bekræftelse sendt via e-mail eller i MyTranslation.
  2. Hvis den person, der tildeler EasyTranslate en opgave, ikke ved indgåelsen af aftalen eksplicit påpeger, at han eller hun handler efter ønske fra eller på vegne af en tredjepart, betragtes den person, der har tildelt EasyTranslate opgaven, som kunden.
  3. Hvis EasyTranslate ikke har haft lejlighed til at vurdere karakteren af det dokument, der skal oversættes og/eller redigeres, skal ethvert tilbud afgivet på pågældende dokument betragtes som afgivet under forudsætning af, at dokumentets karakter ikke komplicerer eller forsinker opgaven. Hvis dokumentets karakter komplicerer eller forsinker opgaven, kan EasyTranslate vælge at trække tilbudet tilbage.
 3. Levering

  1. EasyTranslate vil så vidt muligt overholde de angivne leveringstider. For produkter, hvor oversættelsen skal leveres inden for et bestemt tidsinterval, f.eks. inden for 30 minutter, begynder tidsintervallet på det tidspunkt, hvor EasyTranslate har modtaget dokumentet i det korrekte format.
  2. Hvis det viser sig, at EasyTranslate ikke kan overholde det aftalte leveringstidspunkt, vil EasyTranslate øjeblikkeligt informere kunden herom og angive et nyt forventet leveringstidspunkt. Hvis forsinkelsen skyldes, at EasyTranslate mangler oplysninger eller materiale fra kunden, skal kunden snarest muligt levere dette til EasyTranslate, således at EasyTranslate kan løse opgaven.
 4. Ændring eller annullering

  1. Hvis kunden foretager ændringer eller tilføjelser til en opgave, efter at en aftale er indgået, og hvis disse ændringer og/eller tilføjelser ikke er begrænsede i omfang, forbeholder EasyTranslate sig ret til at ændre leveringstidspunktet og/eller gebyret i henhold til opgavens ændrede karakter. EasyTranslate beslutter suverænt, om en ændring og/eller tilføjelse er begrænset i omfang eller ej. Inden påbegyndelsen af den ændrede opgave indhenter EasyTranslate kundens bekræftelse af de ændrede vilkår.
  2. Hvis kunden annullerer en opgave, efter at aftalen er indgået, skal kunden betale hele det aftalte gebyr, medmindre andet er aftalt med EasyTranslate. EasyTranslate leverer alt arbejde, der allerede er udført, til kunden.
 5. Udførelse af opgaver og fortrolighed

  1. EasyTranslate har ret til at bruge underleverandører til løsningen af en opgave. EasyTranslate er over for kunden ansvarlig for underleverandørens arbejde.
  2. Hvad angår løsningen af oversættelsesopgaver er det kundens ansvar på opfordring at levere al nødvendig og relevant information til EasyTranslate angående den tekst, der skal oversættes, herunder eventuel særlig terminologi.
  3. EasyTranslate behandler alle oplysninger og opgaver modtaget fra kunden som fortrolige og pålægger sine underleverandører den samme tavshedspligt.
 6. Gebyr og betaling

  1. EasyTranslates gebyr for en opgave vil blive oplyst til kunden inden påbegyndelsen af opgaven.
  2. De angivne priser er eksklusive moms, hvis ikke andet eksplicit fremgår.
  3. Fakturaer skal betales til EasyTranslate inden 14 dage fra fakturadatoen. Hvis en faktura ikke betales til tiden, skal kunden betale EasyTranslate en lovmæssig kompensation og renter af den forfaldne betaling på 3 % pr. påløbne måned. EasyTranslate er endvidere berettiget til at modtage rykkergebyrer såvel som rimelige udenretslige opkrævningsgebyrer i henhold til gældende regler.
 7. Klager

  1. Hvis kunden er utilfreds med en oversættelse, skal kunden inden ti dage fra modtagelsen af oversættelsen sende en skriftlig klage til EasyTranslate. Klagen skal indeholde en detaljeret forklaring af årsagen til utilfredsheden. Hvis kunden ikke har fremsendt en klage til EasyTranslate inden for den angivne tidsgrænse, betragtes oversættelsen som godkendt af kunden, og EasyTranslate vil ikke behandle en klage, der fremsættes efterfølgende.
  2. Hvis EasyTranslate betragter en klage som berettiget, vil EasyTranslate så vidt muligt imødekomme klagen og ændre oversættelsen.
  3. Indsendelse af en klage skal under ingen omstændigheder fritage kunden fra dennes betalingsforpligtelse.
 8. Ansvar for tab og erstatning

  1. EasyTranslate påtager sig intet ansvar for skader eller økonomisk tab, herunder (men ikke begrænset til) driftstab, tab af profit, tab af data, tab af materiale eller et hvilket som helst andet indirekte økonomisk tab, der lides som konsekvens af brugen af EasyTranslates produkter eller tjenester.
  2. EasyTranslate er ikke ansvarlig for noget tab, der rammer kunden som direkte eller indirekte følge af, at EasyTranslate på grund af omstændigheder, der ligger uden for EasyTranslates kontrol, forhindres eller forsinkes i opfyldelsen af sine forpligtelser.
  3. Kunden bærer al risiko ved at bruge teksten, der er oversat af EasyTranslate, herunder for personlig skade og økonomisk tab. Det forventes, at kunden kontrollerer korrektheden af de oversættelser, EasyTranslate leverer, især når det kan være af afgørende betydning, såsom ved tal eller medicinske oplysninger. Kunden kan således ikke holde EasyTranslate ansvarlig for tab eller skade forårsaget af brugen af dokumenter eller information fra kunden, som EasyTranslate muligvis har oversat.
  4. Kunden skal godtgøre EasyTranslate for ethvert erstatningskrav, der fremsættes af tredjepart som resultat af EasyTranslates løsning af en opgave for kunden.
  5. EasyTranslates totale erstatningsansvar er i ethvert tilfælde begrænset til det beløb, kunden har betalt til EasyTranslate.
 9. Ophør

  1. Hvis den ene part forsømmer sine forpligtelser i væsentlig grad, kan den anden part opsige aftalen med 10 dages skriftligt varsel, hvis misligholdelsen ikke i mellemtiden er bragt til ophør.
 10. Personlige data

  1. For at kunne levere og forbedre sine tjenester indsamler EasyTranslate visse data om kunden. Alle data indsamles og gemmes i overensstemmelse med loven om behandling af personlige data.
  2. Kunden kan på et hvilket som helst tidspunkt henvende sig til EasyTranslate og anmode om at få oplyst, hvilke data EasyTranslate har indsamlet og gemt om kunden. Kunden kan også få sine data rettet eller slettet.
 11. Ændringer

  1. EasyTranslate kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre disse generelle vilkår og betingelser. Ændringerne gælder ikke for eksisterende aftaler.
  2. Den seneste version af de generelle vilkår og betingelser kan altid findes på www.EasyTranslate.co.uk.
 12. Regulerende lov og instans

  1. Enhver tvist mellem kunden og EasyTranslate skal afgøres ved Københavns Byret i henhold til dansk lov.

BILAG TIL DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER TIL BRUG I FORBINDELSE MED 30MIN.TRANSLATE

 1. Indledning

  Disse vilkår og betingelser gælder 30min.translate, leveret af EasyTranslate A/S, CVR-nr. 33240562 (“EasyTranslate”) til dig (“kunden”). Enhver afvigelse fra disse vilkår og betingelser skal være skriftlig og underskrevet af EasyTranslate for at være gældende. I tilfælde af tvivl eller mangler henviser EasyTranslate til de generelle vilkår og betingelser.

 2. Tilbud og underskrift af aftaler

  1. En aftale er indgået, når kunden har godkendt en 30min.translate-bestilling via online betaling. Anden skriftlig godkendelse eller bekræftelse, herunder godkendelse eller bekræftelse via e-mail, er juridisk bindende på lige vilkår med online betaling.
 3. Levering

  1. EasyTranslate vil så vidt muligt overholde de angivne leveringstider. EasyTranslate bestræber sig på at levere oversættelser af 1-100 ord inden for 30 minutter efter kundens godkendelse og oversættelser af 101-200 ord inden for 60 minutter efter kundens godkendelse. Der kan opstå forsinkelser på grund af stor efterspørgsel, og i sådanne tilfælde er kunden ikke berettiget til refusion, erstatning eller annullering af ordren.
  2. Hvis det viser sig, at EasyTranslate ikke kan overholde det aftalte leveringstidspunkt, vil EasyTranslate øjeblikkeligt informere kunden herom og angive et nyt forventet leveringstidspunkt. Hvis forsinkelsen skyldes, at EasyTranslate mangler oplysninger eller materiale fra kunden, skal kunden snarest muligt levere dette til EasyTranslate, således at EasyTranslate kan løse opgaven.
 4. Ændring eller annullering

  1. Efter godkendelse eller online betaling kan kunden ikke foretage ændringer af eller tilføjelser til materialet.
  2. Efter godkendelse eller online betaling kan kunden ikke annullere ordren. Kunden skal betale hele det aftalte gebyr, medmindre andet er aftalt med EasyTranslate. EasyTranslate leverer alle ord, der allerede er oversat, til kunden.