Villkor och bestämmelser

 1. Allmänna villkor och bestämmelser

  1. Inledning

   Dessa allmänna villkor och bestämmelser gäller för alla tjänster som levereras av EasyTranslate A/S, Org.nr: DK33240562 (”EasyTranslate”) till dig (”Kund”). Alla avvikelser från dessa allmänna villkor och bestämmelser ska vara skriftliga och undertecknade av EasyTranslate för att vara tillämpliga.

 2. Offerter och undertecknande av avtal

  1. Ett avtal har ingåtts när Kunden skriftligen har godkänt en offert lämnad av EasyTranslate eller när EasyTranslate har skickat en skriftlig bekräftelse på ett uppdrag tilldelat av Kunden. Skriftligt godkännande eller skriftlig bekräftelse ska inkludera godkännande eller bekräftelse skickad per e-post eller i MyTranslation.
  2. Om personen som tilldelar EasyTranslate ett uppdrag inte uttryckligen påpekar att han eller hon agerar på begäran av tredje part eller å tredje parts vägnar vid tiden för avtalets ingående, anses personen som har tilldelat EasyTranslate uppdraget vara Kunden.
  3. Om EasyTranslate inte har haft tillfälle att bedöma karaktären på dokumentet som ska översättas och/eller redigeras, ska varje offert lämnad för dokumentet i fråga anses lämnad med förbehåll för att dokumentets karaktär inte komplicerar eller försenar uppdraget. Om dokumentets karaktär komplicerar eller försenar uppdraget kan EasyTranslate välja att återkalla offerten.
 3. Leverans

  1. EasyTranslate ska, så vitt möjligt, iaktta angivna leveranstider. För produkter där översättning ska levereras inom ett särskilt tidsintervall, t.ex. inom 30 minuter, startar tidsintervallet när EasyTranslate har mottagit dokumentet i korrekt format.
  2. Om det visar sig att EasyTranslate inte har möjlighet att iaktta avtalad leveranstid ska EasyTranslate omedelbart informera Kunden om detta och ange en ny uppskattad leveranstid. Om förseningen beror på att EasyTranslate saknar information eller material från Kunden ska Kunden så snart som möjligt leverera dessa till EasyTranslate så att EasyTranslate kan utföra uppdraget.
 4. Ändring eller avbeställning

  1. Om Kunden gör ändringar eller tillägg till ett uppdrag efter att ett avtal har ingåtts, och om dessa ändringar och/eller tillägg inte har begränsad omfattning, förbehåller sig EasyTranslate rätten att ändra leveranstiden och/eller arvodet i relation till uppdragets förändrade karaktär. EasyTranslate ska ensidigt besluta ifall en ändring och/eller ett tillägg har begränsad omfattning eller ej. Innan det ändrade uppdraget påbörjas ska EasyTranslate erhålla Kundens bekräftelse på de ändrade villkoren.
  2. Om Kunden avbeställer ett uppdrag efter att avtalet har ingåtts ska Kunden betala hela det överenskomna arvodet om inget annat har avtalats med EasyTranslate. EasyTranslate ska leverera allt arbete som redan har utförts till Kunden.
 5. Utförande av uppdrag och sekretess

  1. EasyTranslate har rätt att använda underleverantörer för att utföra ett uppdrag. EasyTranslate ansvarar inför Kunden för underleverantörens arbete.
  2. Beträffande utförande av översättningsuppdrag är det Kundens skyldighet att förse EasyTranslate med all nödvändig och relevant information gällande texten som ska översättas inklusive eventuell specialterminologi, enligt önskemål.
  3. EasyTranslate behandlar all information och alla uppdrag från Kunden konfidentiellt och ålägger sina underleverantörer att iaktta samma diskretion.
 6. Arvode och betalning

  1. EasyTranslates arvode för ett uppdrag meddelas kunden innan uppdraget påbörjas.
  2. Angivna priser är exklusive moms om inget annat uttryckligen angetts.
  3. Fakturor ska betalas till EasyTranslate inom 14 dagar från fakturadatum. Om en faktura inte betalas i tid ska Kunden betala EasyTranslate ett lagenligt kompensationsbelopp och upplupen ränta på förfallen betalning på 3 % per månad. EasyTranslate har dessutom rätt att kräva påminnelseavgift, inkasseringsavgift samt rättvisa och rimliga utomrättsliga avgifter enligt tillämpliga regler.
 7. Reklamation

  1. Om Kunden är missnöjd med en översättning ska Kunden inom 10 dagar från mottagandet av översättningen skicka en skriftlig reklamation till EasyTranslate. Reklamationen ska innehålla en detaljerad förklaring av vad Kunden är missnöjd med. Om Kunden inte har skickat en reklamation till EasyTranslate inom den fastställda tidsfristen anses översättningen vara godkänd av Kunden och EasyTranslate kommer inte att behandla en reklamation gjord därefter.
  2. Om EasyTranslate anser en reklamation vara berättigad kommer EasyTranslate att så vitt möjligt tillmötesgå reklamationen och ändra översättningen.
  3. Inlämnande av en reklamation befriar under inga omständigheter kunden från dess betalningsskyldighet.
 8. Ansvar för skador och gottgörelse

  1. EasyTranslate tar inte på sig något ansvar för skada eller ekonomisk förlust, inbegripet men inte begränsat till, driftsunderskott, förlust av förtjänst, förlust av data, förlust av material eller någon annan indirekt ekonomisk förlust som uppstått till följd av nyttjandet av EasyTranslates produkter eller tjänster.
  2. EasyTranslate ansvarar inte för någon förlust som tillfogats kunden som ett direkt eller indirekt resultat av det faktum att EasyTranslate hindras eller fördröjs i fullgörandet av sina skyldigheter på grund av förhållanden som ligger utanför EasyTranslates kontroll.
  3. Kunden ska bära all risk vid användning av text översatt av EasyTranslate, inklusive personlig och ekonomisk skada. Kunden förväntas kontrollera korrektheten på översättningar levererade av EasyTranslate, i synnerhet när dessa kan ha avgörande betydelse, t.ex. gällande siffror eller medicinska uppgifter. Sålunda kan Kunden inte hålla EasyTranslate ansvariga för förlust eller skada orsakade av användning av dokument eller information från Kunden som EasyTranslate kan ha översatt.
  4. Kunden ska skydda EasyTranslate från skadeersättningsanspråk gjorda av tredje part till följd av att EasyTranslate utfört ett uppdrag åt Kunden.
  5. EasyTranslates totala ansvar är under alla förhållanden begränsat till det belopp Kunden har betalat till EasyTranslate.
 9. Uppsägning

  1. Om en part väsentligt bryter mot sina åtaganden kan den andra parten säga upp avtalet om denne 10 dagar i förväg har meddelat den andra parten skriftligt och brottet trots detta inte har upphört.
 10. Personuppgifter

  1. För att leverera och förbättra sina tjänster samlar EasyTranslate in viss information om Kunden. Alla uppgifter samlas in och lagras i enlighet med lagen om behandling av personuppgifter.
  2. Kunden kan när som helst kontakta EasyTranslate och begära att få information om de uppgifter om kunden som EasyTranslate har samlat in och lagrat. Kunden kan även få sina uppgifter korrigerade eller borttagna.
 11. Ändringar

  1. EasyTranslate kan när som helst ändra dessa allmänna villkor och bestämmelser. Ändringarna gäller inte befintliga avtal.
  2. Den senaste versionen av de allmänna villkoren och bestämmelserna finns alltid tillgänglig på www.EasyTranslate.co.uk.
 12. Tillämplig lag och forum

  1. Eventuell konflikt mellan Kunden och EasyTranslate ska lösas av Köpenhamns domstol i enlighet med dansk lagstiftning.

TILLÄGG TILL ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER ATT ANVÄNDA I SAMBAND MED 30MIN.TRANSLATE

 1. Inledning

  Dessa villkor och bestämmelser gäller 30min.translate som erbjuds av EasyTranslate A/S, CVR-nummer 33240562 (”EasyTranslate”) till dig (”Kund”). Alla avvikelser från dessa villkor och bestämmelser ska vara skriftliga och undertecknade av EasyTranslate för att vara tillämpliga. I händelse av tveksamheter eller brister hänvisar EasyTranslate till de allmänna villkoren och bestämmelserna.

 2. Offerter och undertecknande av avtal

  1. Ett avtal har ingåtts när Kunden har godkänt en 30min.translate-order genom betalning online. Annat skriftligt godkännande eller annan skriftlig bekräftelse inklusive godkännande eller bekräftelse per e-post är juridiskt bindande på samma villkor som betalning online.
 3. Leverans

  1. EasyTranslate ska, så vitt möjligt, iaktta angivna leveranstider. EasyTranslate strävar efter att leverera 1–100 ord inom 30 minuter från Kundens godkännande och 101–200 ord inom 60 minuter från Kundens godkännande. Förseningar kan uppstå på grund av hög efterfrågan och i sådana fall är Kunden inte berättigad till återbetalning, ersättning eller avbeställning av order.
  2. Om det visar sig att EasyTranslate inte har möjlighet att iaktta avtalad leveranstid ska EasyTranslate omedelbart informera Kunden om detta och ange en ny uppskattad leveranstid. Om förseningen beror på att EasyTranslate saknar information eller material från Kunden ska Kunden så snart som möjligt leverera dessa till EasyTranslate så att EasyTranslate kan utföra uppdraget.
 4. Ändring eller avbeställning

  1. Efter godkännande eller betalning online kan Kunden inte göra ändringar i eller tillägg till materialet.
  2. Efter godkännande eller betalning online kan Kunden inte avbeställa ordern. Kunden ska betala hela det överenskomna arvodet såvida inget annat har avtalats med EasyTranslate. EasyTranslate ska leverera alla ord som redan har översatts till Kunden.