Voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden

  1. Preambule

   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door EasyTranslate A/S, Ust-Id: DK33240562 (“EasyTranslate”) aan u (“klant”). Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing, indien zij schriftelijk en door EasyTranslate ondertekend zijn.

 2. Offertes en ondertekening van overeenkomsten

  1. Een overeenkomst treedt in werking wanneer de klant schriftelijk een door EasyTranslate voorgelegde offerte heeft goedgekeurd, of wanneer EasyTranslate een schriftelijke bevestiging van een opdracht, die door de klant werd toegewezen, heeft verzonden. Een schriftelijke goedkeuring of bevestiging omvat een goedkeuring of bevestiging die per e-mail of via MyTranslation verstuurd is.
  2. Indien de persoon die een opdracht toewijst aan EasyTranslate op het moment van sluiten van de overeenkomst niet uitdrukkelijk vermeldt dat hij of zij op verzoek van of namens derde partijen handelt, zal de persoon die de opdracht aan EasyTranslate toewees geacht worden de klant te zijn.
  3. Als EasyTranslate niet de kans heeft gehad, om de aard vast te stellen van het te vertalen en/of te wijzigen document, dan zal elke ingediende offerte, die voor het desbetreffende document is ingediend, beschouwd worden als ingediend onder het feit dat de aard van het document de opdracht niet bemoeilijkt of vertraagt. Als de aard van het document de taak bemoeilijkt of vertraagt, kan EasyTranslate ervoor kiezen om de offerte in te trekken.
 3. Levering

  1. EasyTranslate zal, voor zover mogelijk, de vermelde levertijden in acht nemen. Bij producten waarvan de vertaling binnen een bepaalde tijd geleverd moet worden, bijv. binnen 30 minuten, begint het tijdsinterval vanaf het tijdstip waarop EasyTranslate het document in het juiste bestandsformaat heeft ontvangen.
  2. Als blijkt dat EasyTranslate niet bij machte is om de overeengekomen levertijd in acht te nemen, moet EasyTranslate de klant onmiddellijk dienovereenkomstig informeren en een nieuwe geschatte levertijd meedelen. Is de vertraging te wijten aan het feit dat het EasyTranslate informatie of materiaal van de klant mist, dan dient de klant die zo snel mogelijk te leveren aan EasyTranslate, zodat EasyTranslate de taak kan uitvoeren.
 4. Wijziging of annulering

  1. Als de klant wijzigingen of toevoegingen in de taak aanbrengt, nadat een overeenkomst van kracht werd, en als deze wijzigingen en/of toevoegingen niet beperkt zijn in omvang, dan behoudt EasyTranslate zich het recht om levertijd en/of vergoeding aan te passen in relatie tot de gewijzigde aard van de opdracht. EasyTranslate zal eenzijdig beslissen of een wijziging en/of toevoeging al dan niet beperkt in omvang is. Voordat met de gewijzigde opdracht wordt aangevangen, moet EasyTranslate van de klant een bevestiging van de gewijzigde voorwaarden ontvangen.
  2. Indien de klant een taak annuleert nadat de overeenkomst al van kracht werd, dan zal de klant de volledige overeengekomen vergoeding betalen, tenzij anders overeengekomen met EasyTranslate. EasyTranslate zal al het al uitgevoerde werk aan de klant leveren.
 5. Uitvoering van taken en vertrouwelijkheid

  1. EasyTranslate is gemachtigd om onderaannemers te gebruiken voor de uitvoering van een taak. EasyTranslate is naar de klant toe verantwoordelijk voor het werk van de onderaannemer.
  2. Bij het uitvoeren van de vertaalopdrachten is het de verantwoordelijkheid van de klant om alle nodige en relevante informatie over de te vertalen tekst te verstrekken aan EasyTranslate, inclusief speciale terminologie, zoals gevraagd.
  3. EasyTranslate behandelt alle informatie en opdrachten die het van de klant ontvangt als vertrouwelijk en het legt zijn onderaannemers dezelfde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid op.
 6. Vergoeding en betaling

  1. EasyTranslate‘s vergoeding voor een opdracht zal nog voor aanvang van die opdracht meegedeeld worden aan de klant.
  2. Vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders en nadrukkelijk vermeld.
  3. Facturen moeten binnen veertien dagen vanaf de factuurdatum aan EasyTranslate betaald worden. Als een factuur niet tijdig betaald wordt, zal de klant EasyTranslate een wettelijk vastgelegd compensatiebedrag betalen, plus rente van 3% per verlopen maand op de achterstallige betaling. EasyTranslate heeft daarnaast recht op aanmaningsvergoedingen en incassovergoedingen, alsmede op faire en redelijke buitengerechtelijke incassovergoedingen conform de toepasselijke regelgeving.
 7. Klachten

  1. Indien de klant ontevreden is over een vertaling, moet de klant binnen 10 dagen vanaf ontvangst van de vertaling een schriftelijke klacht indienen bij EasyTranslate. De klacht moet een gedetailleerde uitleg van de ontevredenheid bevatten. Indien de klant binnen de vastgestelde termijn geen klacht heeft ingediend bij EasyTranslate, zal de vertaling worden beschouwd als zijnde goedgekeurd door de klant, en zal EasyTranslate een daaropvolgende klacht niet meer in behandeling nemen.
  2. Als EasyTranslate een klacht als gerechtvaardigd beschouwt, zal EasyTranslate, voor zover mogelijk, aan de klacht tegemoetkomen en de vertaling wijzigen.
  3. Het indienen van een klacht zal de klant onder geen enkele omstandigheid vrijstellen van zijn/haar verplichting tot betaling.
 8. Aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

  1. EasyTranslate aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of financieel verlies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, operationeel verlies, winstderving, verlies van gegevens, verlies van materiaal of enig ander indirect financieel verlies geleden ten gevolge van het gebruik van EasyTranslate‘s product of diensten.
  2. EasyTranslate is niet verantwoordelijk voor enig verlies toegebracht aan de klant als een direct of indirect gevolg van het feit dat EasyTranslate gehinderd of vertraagd wordt in het nakomen van zijn beloftes door omstandigheden buiten de macht van EasyTranslate.
  3. Bij het gebruik van de tekst die door EasyTranslate vertaald werd, neemt de klant elk risico op zich, met inbegrip van persoonlijk letsel en financiële schade. Er wordt verwacht dat de klant de correctheid van de door EasyTranslate geleverde vertalingen controleert, in het bijzonder wanneer deze van essentieel belang kunnen zijn, zoals cijfers en medische informatie. Daarom kan de klant EasyTranslate niet verantwoordelijk houden voor verlies of schade, geleden door het gebruiken door de klant van documenten of informatie, die EasyTranslate mogelijk vertaald heeft.
  4. De klant vrijwaart EasyTranslate van enige vordering tot schadevergoeding voor schade, die door derde partijen werd toegebracht ten gevolge van de uitvoering van een taak door EasyTranslate voor de klant.
  5. EasyTranslate‘s volledige verantwoordelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de klant aan EasyTranslate heeft betaald.
 9. Beëindiging

  1. Indien een partij in strijd handelt met zijn/haar verplichtingen, kan de andere partij de overeenkomst ontbinden, mits hij/zij dit 10 dagen vooraf schriftelijk bij de andere partij heeft aangegeven, en de inbreuk desondanks nog niet is beëindigd.
 10. Persoonlijke gegevens

  1. Om zijn diensten te verlenen en te verbeteren verzamelt EasyTranslate bepaalde gegevens over de klant. Alle gegevens worden verzameld en opgeslagen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
  2. De klant kan op elk moment EasyTranslate contacteren en verzoeken om geïnformeerd te worden over de gegevens van de klant die EasyTranslate heeft verzameld en opgeslagen. Ook de klant kan ook zijn/haar gegevens corrigeren of verbeteren.
 11. Wijzigingen

  1. EasyTranslate kan deze algemene voorwaarden op elk ogenblik wijzigen. De wijzigingen zijn niet van toepassing op bestaande overeenkomsten.
  2. De recentste versie van de algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op www.EasyTranslate.co.uk.
 12. Geldende wet- en regelgeving

  1. Alle geschillen tussen de klant en EasyTranslate zullen onder de Deense wetgeving beslecht worden door de rechtbank van Kopenhagen.

APPENDIX BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN, TE GEBRUIKEN IN VERBAND MET 30MIN-VERTALING

 1. Preambule

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 30min-vertaling, verzorgd door EasyTranslate A/S, Centrale Handelsregister nr. 33240562 (“EasyTranslate”) aan u (“klant”). Elke afwijking op deze voorwaarden is alleen van toepassing indien zij schriftelijk en door EasyTranslate is ondertekend. In geval van twijfel of tekortkomingen verwijst EasyTranslate naar de algemene voorwaarden

 2. Offertes en ondertekening van overeenkomsten

  1. Een overeenkomst treedt in werking zodra de klant een offerte van een 30min-vertaling heeft goedgekeurd via een online betaling. Een andere schriftelijke goedkeuring of bevestiging, met inbegrip van een goedkeuring of bevestiging per e-mail, is wettelijk net zo bindend als een online betaling.
 3. Levering

  1. EasyTranslate zal, voor zover mogelijk, de vermelde levertijden in acht nemen. EasyTranslate streeft ernaar om 1-100 woorden te leveren binnen 30 minuten na goedkeuring door de klant, en 101-200 woorden binnen 60 minuten na goedkeuring door de klant. Wegens grote vraag kunnen er zich mogelijk vertragingen voordoen; in zulke gevallen heeft de klant geen recht op terugbetaling, compensatie of annulering van de bestelling.
  2. Als blijkt dat EasyTranslate niet bij machte is om de overeengekomen levertijd in acht te nemen, moet EasyTranslate de klant onmiddellijk dienovereenkomstig informeren en een nieuwe geschatte levertijd meedelen. Is de vertraging te wijten aan het feit dat het EasyTranslate informatie of materiaal van de klant mist, dan dient de klant die zo snel mogelijk te leveren aan EasyTranslate, zodat EasyTranslate de taak kan uitvoeren.
 4. Wijziging of annulering

  1. Na goedkeuring of online betaling kan de klant geen wijzigingen of toevoegingen meer aanbrengen aan het materiaal.
  2. Na goedkeuring of online betaling kan de klant de bestelling niet meer annuleren. De klant zal de volledige overeengekomen vergoeding betalen, tenzij anders overeengekomen met EasyTranslate. EasyTranslate zal alle woorden, die al vertaald zijn, aan de klant leveren.