ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die door EasyTranslate, inschrijvingsnr. DE291450182 ("EasyTranslate") aan u ("de Klant") worden geleverd. Elke uitzondering op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te gebeuren en dient door EasyTranslate ondertekend te worden om geldig te zijn.

2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Er wordt een overeenkomst afgesloten wanneer de Klant een offerte van EasyTranslate aanvaardt of wanneer EasyTranslate een schriftelijke bevestiging stuurt betreffende een opdracht die de Klant heeft toegewezen. Schriftelijke aanvaarding of bevestiging omvat aanvaarding of bevestiging die via e-­‐-­‐-­‐mail wordt verzonden of aanvaarding van de Klant via de MyTranslation backend van EasyTranslate.

2.2 Als de persoon, die een opdracht toewijst aan EasyTranslate, niet uitdrukkelijk wijst op het feit dat deze persoon op verzoek van of in naam van een derde handelt op het moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten, wordt deze persoon, die de opdracht aan EasyTranslate heeft toegewezen, als de Klant beschouwd.

2.3 Als EasyTranslate niet de mogelijkheid heeft gehad om de kwaliteit te beoordelen van het document dat vertaald en/of gerevideerd moet worden, zal elke offerte die uitgebracht werd in verband met dit document beschouwd worden als uitgebracht onder voorbehoud van het feit dat de kwaliteit van het document de opdracht niet bemoeilijkt of vertraagt. Als de kwaliteit van het document de opdracht bemoeilijkt of vertraagt, kan EasyTranslate ervoor kiezen om de offerte terug te trekken.

3. Levering

3.1 EasyTranslate zal opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk naleven. In het geval van producten waarbij de vertaling binnen een bepaald tijdsinterval geleverd moet worden, bijv. binnen 30 minuten, start het tijdsinterval pas vanaf het tijdstip waarop EasyTranslate het document in het correcte formaat heeft ontvangen.

3.2 Als blijkt dat EasyTranslate niet in staat is om een afgesproken leveringstermijn na te leven, is EasyTranslate verplicht om de Klant hierover onmiddellijk in te lichten en een nieuw verwacht tijdstip van levering te melden. Als de vertraging het gevolg is van het feit dat EasyTranslate bepaalde informatie of materiaal niet heeft ontvangen van de Klant, is de Klant verplicht om dit zo snel mogelijk te leveren aan EasyTranslate zodat EasyTranslate de opdracht kan uitvoeren.

4. Wijzigingen of annulering

4.1 Als de Klant wijzigingen aanbrengt of dingen toevoegt aan de opdracht nadat er een overeenkomst werd afgesloten, en als de omvang van deze wijzigingen en/of toevoegingen niet begrensd is, houdt EasyTranslate zich het recht voor om de leveringstermijn en/of het honorarium te wijzigen met betrekking tot de gewijzigde omvang. EasyTranslate beslist eenzijdig of de omvang van een wijziging en/of toevoeging al dan niet begrensd is. EasyTranslate zal een bevestiging betreffende de gewijzigde voorwaarden vragen van de Klant alvorens met de gewijzigde opdracht van start te gaan.

4.2 Als de Klant een opdracht annuleert nadat de overeenkomst werd afgesloten, is de Klant verplicht om het volledige honorarium te betalen dat werd afgesproken, tenzij er iets anders wordt afgesproken met EasyTranslate. EasyTranslate moet het werk dat al werd uitgevoerd, overdragen aan de Klant.


5. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

5.1. EasyTranslate heeft het recht om gebruik te maken van onder leveranciers om opdrachten uit te voeren. EasyTranslate is jegens de Klant aansprakelijk voor het werk van de onder leverancier.

5.2 Wat de uitvoering van de opdracht betreft, is de Klant verplicht om alle noodzakelijke en relevantie informatie betreffende de tekst die vertaald moet worden beschikbaar te stellen voor EasyTranslate, hieronder elke specifieke terminologie waarvan de Klant wenst dat die wordt toegepast.

5.3. EasyTranslate behandelt alle informatie en opdrachten die zij van de Klant ontvangen als vertrouwelijk en verplicht zijn onder leveranciers tot dezelfde geheimhouding.

6. Honorarium en betaling

6.1 De Klant zal geïnformeerd worden over het honorarium van EasyTranslate vooraleer met een opdracht van start wordt gegaan.

6.2. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders uitdrukkelijk wordt vermeld.

6.3. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan EasyTranslate betaald te worden. Als een factuur niet tijdig betaald wordt, zal de Klant een wettelijk vastgelegde compensatie aan EasyTranslate betalen alsook een moratoire rente van 3 % per lopende maand. EasyTranslate is bovendien gerechtigd aanmaningskosten, incassokosten alsook redelijke en relevante buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de geldende voorschriften in rekening te brengen.

7. Klachten

7.1 Als de Klant ontevreden is over de vertaling, zal de Klant ten laatste 10 dagen na ontvangst van de vertaling een schriftelijke klacht naar EasyTranslate sturen die een uitvoerige reden voor de ontevredenheid bevat. Als de Klant geen klacht heeft gestuurd naar EasyTranslate binnen de aangegeven termijn, wordt de vertaling als aanvaard door de Klant beschouwd en EasyTranslate is niet verplicht om een klacht te behandelen die vervolgens wordt gestuurd.

7.2 Als EasyTranslate een klacht als gegrond beschouwt, zal EasyTranslate de klacht zoveel mogelijk tegemoetkomen en de vertaling wijzigen.

7.3 Een klacht versturen zal de Klant onder geen enkele omstandigheid vrijstellen van zijn betalingsplicht.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 EasyTranslate neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor schade of economische schade, waaronder maar niet beperkt tot exploitatieverlies, gederfde winst, verlies van data, verlies van materiaal of een andere soort indirecte economische schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van de producten of diensten van EasyTranslate.

8.2 EasyTranslate is niet aansprakelijk voor verlies dat de Klant lijdt als direct of indirect gevolg van het feit dat EasyTranslate gehinderd wordt om of vertraging oploopt met het voldoen van zijn verplichtingen omwille van feiten die buiten de invloed van EasyTranslate vallen.

8.3 De Klant draagt het risico voor het gebruik van de tekst die door EasyTranslate werd vertaald, hieronder persoonlijke of economische schade. Er wordt verwacht dat de Klant de juistheid van de vertalingen die door EasyTranslate worden geleverd, controleert, vooral wanneer deze van beslissende invloed kunnen zijn, bijv. getallen of medische informatie. De Klant kan EasyTranslate daarom


niet aansprakelijk stellen voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van documenten, informatie of gegevens van de Klant, die EasyTranslate vertaald kan hebben.

8.4 De Klant zal EasyTranslate vrijwaren tegen elke schadeclaim die door derden naar voren wordt gebracht als gevolg van de uitvoering van een opdracht voor de Klant door EasyTranslate.

8.5 De aansprakelijkheid van EasyTranslate is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de Klant aan EasyTranslate heeft betaald.

9. Ontbinding

9.1. Als een partij ernstig in gebreke blijft betreffende de naleving van diens verplichtingen, kan de andere partij de overeenkomst ontbinden wanneer die de andere partij daar 10 dagen eerder een schriftelijke waarschuwing over heeft gegeven en het in gebreke blijven niet werd beëindigd.

10. Persoonlijke gegevens

10.1 Om de diensten te leveren en te verbeteren, verzamelt EasyTranslate bepaalde gegevens over de Klant. Alle gegevens worden verzameld en bewaard in overeenstemming met de Deense wet op de privacy.

10.2 De Klant kan op elk moment contact opnemen met EasyTranslate en informatie vragen over welke gegevens EasyTranslate verzameld en bewaard heeft over de Klant. De Klant kan zijn of haar gegevens ook laten wijzigen of verwijderen.

11. Wijzigingen

11.1 EasyTranslate kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wijzingen gelden niet voor overeenkomsten die al werden afgesloten.

11.2 De nieuwste versie van de algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op www.easytranslate.nl.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Elke geschil tussen de Klant en EasyTranslate zal onder de bevoegdheid van de Rechtbank in Kopenhagen (Københavns byret) vallen uit hoofde van de Deense wetgeving.


APPENDIX BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP 30MIN. TRANSLATE

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden gelden voor de 30min. translate die door EasyTranslate A/S, inschrijvingsnr. 33240562 ("EasyTranslate") aan u ("de Klant") worden geleverd. Elke uitzondering op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te gebeuren en dient door EasyTranslate ondertekend te worden om geldig te zijn. Bij twijfel of onduidelijkheid verwijst EasyTranslate u naar de algemene voorwaarden.

2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Er wordt een overeenkomst afgesloten wanneer de Klant een 30min. translate van EasyTranslate aanvaard door online te betalen. Schriftelijke aanvaarding of bevestiging omvat aanvaarding of bevestiging die via e-­‐mail wordt verzonden en is bindend onder dezelfde voorwaarden als een online betaling.

3. Levering

3.1 EasyTranslate zal opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk naleven. EasyTranslate streeft ernaar om 1-­‐100 woorden binnen 30 minuten na instemming van de Klant te leveren en 101-­‐200 woorden binnen 60 minuten na instemming van de Klant. In het geval van drukte kunnen er vertragingen optreden. De Klant kan in dat geval geen aanspraak maken op terugbetaling, compensatie en kan de opdracht niet annuleren.

3.2 Als blijkt dat EasyTranslate niet in staat is om een afgesproken leveringstermijn na te leven, is EasyTranslate verplicht om de Klant hierover onmiddellijk in te lichten en een nieuw verwacht tijdstip van levering te melden. Als de vertraging het gevolg is van het feit dat EasyTranslate bepaalde informatie of materiaal niet heeft ontvangen van de Klant, is de Klant verplicht om dit zo snel mogelijk te leveren aan EasyTranslate zodat EasyTranslate de opdracht kan uitvoeren.

4. Wijzigingen of annulering

4.1 Na goedkeuring of online betaling, kan de Klant geen wijzigingen aanbrengen of toevoegingen doen aan het materiaal.

4.2 Als de Klant een opdracht annuleert nadat de overeenkomst werd afgesloten, is de Klant verplicht om het volledige honorarium te betalen dat werd afgesproken, tenzij er iets anders wordt afgesproken met EasyTranslate. EasyTranslate moet het werk dat al werd uitgevoerd, overdragen aan de Klant.